Reportáže
Svátek irského sv?tce Patrika každoro?n? oživí keltské nálady v nás. Ten den bývá zbarven do zelena – zelené šály, zelené ozdoby, zelen? tónované hostince. Plze?ský pivovar Purkmistr p?išel na svátek sv. Patrika se zvláštním zeleným pivem s p?ím?sí šumavských bylin.

Reportáže
Bylo plno i přístavky byly obsazeny. Na setkání osad pozvalo K.T.O., (tedy kapelník Franta Hacker) Brzdaře z Kutné Hory, samozřejmě že Kamarádi táborových ohňů byli lákadlem večera, tři písničky zahrál i Jan Zellen, a o akt šlus se postarali Žraloci Vaška Maršálka.

Reportáže
Ozv?ny Porty, vysokoškolský klub Véeško, Ústí nad Labem, 1. prosince 2009.* Ú?inkovali vít?zové Porty P?elet M.S., Epy de Mye, Xindl X, vtipn? moderoval ing. Josef Vejlupek.* P?ipravily Kulturní st?edisko m?sta Ústí nad Labem a Ars Porta Bohemica za finan?ní spoluú?asti likérky Granette a peka?ské a cukrá?ské firmy Inpeko. A byl to mejdan.

Reportáže
Ústí n. L. – ?tvrt roku uplynulo od letošního ústeckého Mezinárodního finále Porta 2009, ale p?íznivc?m je tento vrchol trampských, folk a country písni?ek p?ipomínán každou chvíli na rozhlasových stanicích i na živých hudebních produkcích.

Po listopadových pražských Stod?lkách se mohli p?íznivci seznámit s tímto nestárnoucím žánrem p?i druhém po?adu Ozv?ny Porty, tentokrát v úterý ve vysokoškolském klubu „Véeško“ v Ústí n.L. na Klíši.

Reportáže
Št?stí, co je to št?stí? Muška jenom zlatá… To praví v jistém filmu klasik… Št?stím pro jiné je nap?., že za n?j n?kdo zaplatí dluhy. Tak se tomu stalo i v p?ípad? Karla Nohavy ze skupiny P?ecespolu, na kterého jsem p?ed ?asem upozor?ovala prost?ednictvím t?chto stránek. A v?zte, že nejen t?chto.
Stal se tém?? zázrak nevídaný, zvlášt? v t?chto kon?inách.