Reportáže

Vysočina se stala pro Ivo Viktorína druhým domovem. Do jedné z obcí jezdí řadu let sklidnit svoji muzikantskou duši a nechat odpočinout unavené tělo po koncertech se skupinou AG Flek, nebo jako klávesista v doprovodné skupině Pavla Bobka. Zde vznikají melodie ovlivněné krásnou přírodou, poklidným venkovským životem a tradicemi, které přebírá a nebo vymýšlí spolu s okolními chalupáři a starousedlíky.

Reportáže
Poprvé v historii Huntík? jsme se na zimní p?lro?ník uchýlili na Malou scénu Divadla Antonína Dvo?áka P?íbram. A jak se ukázalo, bylo to rozhodnutí š?astné. Rozhodn? jsme si užili asi nejlepšího zvuku, co jsme kdy m?li.
Ú?astník? bylo celkem 99, ovšem mohlo být podstatn? více, pokud bychom p?ijali všechny, kdo se hlásili. I tak program trval sedm a p?l hodiny, takže i pro p?íšt? platí základní kritérium pro ú?ast - tedy ?as p?ihlášení.