Archiv 2008
Xindl X, vlastním jménem Ond?ej Ládek, má letošní sezónu dob?e nastartovanou. Z pražské oblasti postoupil do ?eského finále Porty v ?evnicích, písni?ku Dysgrafik porota poslala do autorské sout?že Mezinárodního finále v Ústí nad Labem. Na stránkách internetového obchodu i-legalne.cz vede v poslucha?ské hitparád? Inkubátor v sekci pop s písni?kou Styky, na multižánrovém hudebním serveru bandzone.cz, kde jsou umíst?ny nahrávky stovek kapel, se již n?kolik týdn? objevují v první p?tce nejposlouchan?jších skladeb jeho nahrávky And?l a Cool v plot?. Z ?eského Konkursu písni?ká?? v Turnov? byl nominován do kv?tnového finále v Ku?imi, odkud vybraní postupují na ?ervencovou Zahradu do Nám?št? na Hané, k vydání je nachystané jeho první CD.

Archiv 2008
Lesní divadlo v ?evnicích je ve st?edních ?echách ojedin?lé. Bylo založeno v roce 1916 továrníkem Václavem ?ekanem s podporou okrašlovacího spolku. O dva roky pozd?ji bylo vystav?no hledišt?, šatny a d?ev?né lavi?ky v hledišti. V padesátých letech bylo vybudováno orchest?išt?, které bylo v roce 1999 zrušeno. Od poloviny šedesátých let až do roku 1970 se v Lesním divadle prakticky nehrálo - zejména proto, že nebyly finan?ní prost?edky na pot?ebné opravy. Díky aktivit? divadelního souboru a po jeho za?len?ní do ZV ROH Komunálních služeb prob?hla v letech 1971- 73 rekonstrukce areálu do dnešní podoby. Byly z?ízeny vodovodní rozvody, skladišt? a p?íchozí cesty do lesního divadla v?etn? osv?tlení. Vše bylo navrženo tak, aby ani jeden objekt nenarušil ráz lesního divadla a aby netrp?l ani jeden strom. To se architektu Weissovi stoprocentn? poda?ilo.

Archiv 2008
Ve dnech 5. až 22. ?ervna op?t obohatí pražské kulturní d?ní již V. ro?ník Festivalu divadla a hudby Vyšehraní 2008, který má v podtitulu název „Visegrad na Vyšehrad?“. Projekt navazuje na úsp?šnou tradici s p?edchozích let, kdy byl rozší?en o zahrani?ní scénu a diváci se tak mohou t?šit na ?adu nejen ?eských um?lc?, ale i na hosty ze zemí V4. V??íme, že i letošní ro?ník se ponese v duchu multikulturním a op?t se nám poda?í spojit nejen r?zné hudební i divadelní žánry, ale i kulturu národ?, které jsou si velmi blízké.

Archiv 2008
Každý den se p?esn? v 0:00 objeví na Portýru nový ?lánek. Kdo je zv?davý a nem?že spát nebo je no?ní pták, m?že si ?lánek p?e?íst ješt? teplý :-). Pokud dostanu hudební aktualitky p?es den a budu-li zrovna u po?íta?e, budou vyv?šovány ihned. Nebudu-li u po?íta?e, tak až p?ijdu z piva, vrátím se ze školy v p?írod? ?i až skon?í prázdniny:-). V??te, že detaily ješt? dola?ujeme:-).

Archiv 2008
M?žete se t?šit na n?kolik profil? osobností, které na Port? vystoupí. Nabídneme vám p?ehled toho, co Porta pro své návšt?vníky chystá. Ve vysílání vám nabídneme možnost vyhrát volné vstupenky do ?evnic. Vyrazíma na Portu i s reportážním mikrofonem, takže bezprost?edn? po Port? uslyšíte v našem vysílání výsledky, rozhovor s vít?zem...
Ale hlavn? vás na Portu budeme zvát, protože po hubených letech v Plzni a v Jihlav? to vypadá, že Porta nabírá nový dech a že má smysl být u toho. Tak nezapome?te - 27. - 29. ?ervna, Porta v ?evnicích.
(www.radiofolk.cz)

Archiv 2008
V sobotu 17. kv?tna se uskute?ní v Praze – Pitkovicích letošní druhý Pitkovický folk. Na b?eznovém prvním dílu se sál Pitkovické hospody – místa konání - naplnil tém?? do posledního místa a session se protáhl až do p?l šesté, kdy odcházelo asi patnáct posledních vytrvalc? na MHD. Tuto sobotu lze o?ekávat, že se koncerty odehrají již pod širým nebem, ale deš?ová varianta na sále je samoz?ejm? v záloze. Od 17:00 se postupn? na pódiu p?edstaví Marien, Šantré, Stráníci a po?ádající Hluboké nedorozum?ní.

Archiv 2008
Hraní do klobouku - novinka, kterou letos vyzkoušíme a která by m?la rozeznít ?evnice na nám?stí, na nádraží, nebo n?kterou z hosp?dek, kde se bude ?epovat pivko Ferdinand. P?edpokládáme, že tuhle možnost využijí sout?žící kapely i n?kte?í z host?, když budou mít zrovna volno. Ale když bude chtít n?kdo p?ijet a zahrát si na volném place, je vítán a m?že se p?ihlásit u produkce Porty, aby mohl být za?azen do tišt?ného programu ?evnický Stetson.