Lesní divadlo v ?evnicích je ve st?edních ?echách ojedin?lé. Bylo založeno v roce 1916 továrníkem Václavem ?ekanem s podporou okrašlovacího spolku. O dva roky pozd?ji bylo vystav?no hledišt?, šatny a d?ev?né lavi?ky v hledišti. V padesátých letech bylo vybudováno orchest?išt?, které bylo v roce 1999 zrušeno. Od poloviny šedesátých let až do roku 1970 se v Lesním divadle prakticky nehrálo - zejména proto, že nebyly finan?ní prost?edky na pot?ebné opravy. Díky aktivit? divadelního souboru a po jeho za?len?ní do ZV ROH Komunálních služeb prob?hla v letech 1971- 73 rekonstrukce areálu do dnešní podoby. Byly z?ízeny vodovodní rozvody, skladišt? a p?íchozí cesty do lesního divadla v?etn? osv?tlení. Vše bylo navrženo tak, aby ani jeden objekt nenarušil ráz lesního divadla a aby netrp?l ani jeden strom. To se architektu Weissovi stoprocentn? poda?ilo.

V současnosti je Lesní divadlo hlavně domovskou scénou Divadelního souboru Řevnice, který se zasluhuje i o jeho podobu. Pro svou nenapodobitelnou atmosféru je každé léto vyhledáváno mnoha diváky, aby si v klidném prostředí lesa mohli vychutnat různá umělecká představení, hudební koncerty, či slavnostní večery.

Zdroj: www.divadlorevnice.cz

Upravila: Pavla Stodolová