Z Řevnic

porotaMotto:
Na otázku - Co poradíš mladým muzikantům, než se přihlásí do jakékoli soutěže? - odpovídá Víťa Troníček (Marien): Co poradím? Aby to soutěžení nebrali vážně a aby se na tu soutěž zašli nejprve podívat jako diváci. Mnoho začínajících nemá vůbec ponětí o úrovni, jaké musí interpret dosáhnout, aby uspěl. A následné rozčarování z prvotního neúspěchu už otrávilo mnoho nadšenců, kterým chyběla vytrvalost. A největší soutěží je hraní mimo soutěže.

Z Řevnic

Zasaď stromZdravíme všechny s přicházejícím jarem a těšíme se na vás nejen na Portě, ale i na akcích, které budou Portě předcházet a o kterých vás budeme informovat.
Začínáme již začátkem dubna, kdy se bude konat  sázení stromků, v rámci akce
„Zasaď strom, ať máš kyslík na zpívání“.

Z Řevnic


Hudební dílny v Lesním divadle v ?evnicích za?nou v sobotu 25. 6. od 11:00 hod.Porta je a z?stane festivalem muziky pro nejširší dav hudebník?. Letos se o postup do národního finále utkalo skoro 200 skupin z ?ad t?ch, kte?í ješt? nepat?í k profesionál?m. Protože je ale u nás muzikant? mnohem v?tší rodina, snažím se s dramaturgií už pár let pohnout sm?rem k t?m, kte?í se t?eba ješt? zdráhají vystoupit na jevišt?. Vždy? i pro nás p?ed 30 lety bylo zážitkem zahrát si mimo scénu s t?mi, které jsme obdivovali. Mimo sout?ž a jevišt?.

Z Řevnic

?evnice Na stránkách Porty jste si v posledních dnech mohli koupit permanentní vstupenky na ?NF do ?evnic. Vstupenky za zvýhodn?nou cenu budou k dispozici i dále, i když za jiných podmínek, p?esto stále výhodn?. Mimo p?edprodeje internetového jsou letos p?ipraveny p?edprodeje vstupenek, kde budete moci zakoupit vstupenky ve st?edních, jižních a západních ?echách.

Z Řevnic

Sázení strom?Akce „Zasa? strom, a? máš kyslík na zpívání“ 2011, se odehrála bez fanfár a bez p?est?ihávání slavnostních pásek. Ale bylo to v rámci Porty v ?evnicích již po ?tvrté a zase ve jménu strom? a dobrovolnosti...
Tentokrát se jednalo p?edevším o buky, pro které pan lesník Honza Lojda p?ipravil p?knou mýtinku, a samoz?ejm? ty správné buky pro lesní oblast 7.  Tentokrát jsme ale ješt? k buk?m dostali dar od  pana Ing. Romana Machá?ka, vedoucího odd?lení zem?d?lství a lesnictví krajského ú?adu St?edo?eského kraje.  A to obnášelo na 300 borovic lesních, n?jaké ty mod?íny a smr?ky. Prost? stromková hitparáda.