A-Z kukátko Marcely V.

Jiní lidé žijí, aby jedli, já však jím, abych žil....... Sokratés

Moudrá myšlenka, moudrý filosof.
Také máte tu zkušenost, že o čemkoli se společnost lidí baví, vždycky se objeví téma jídlo? Je to základní potřeba všeho živočišstva, jen člověk ji povznesl k výšinám.

A-Z kukátko Marcely V.

Zkušenost, kterou bychom my, dosp?lí, m?li sd?lovat mladým, nezní „Život už s vašimi ideály zato?í“, nýbrž „Pevn? zapus?te ko?eny do svých ideál?, aby vám je život nedokázal vzít“! A.Schweitzer

 

A-Z kukátko Marcely V.

U v?štce se vydává za básníka, u básníka za v?štce. Je-li s v?štcem a s básníkem, je z n?ho nikdo a nic. Je-li sám, bez t?ch obou, je v?štcem, ?i básníkem – podle toho. Perské p?ísloví

A-Z kukátko Marcely V.

Hvězda - toť těleso nebeské...
Hvězdná obloha, při jasných, teplých, letních večerech představuje pro mnohé z nás vrchol romantiky, zvláště sdílí-li se pohled na ni s někým blízkým.

A-Z kukátko Marcely V.

Génius je jen jedno procento inspirace a 99 procent potu… T.A Edison.
Jistě každý zná ve svém okolí někoho, jehož nápad lze nazvat, do jisté míry, geniální. Také známe hudební autory, ať již melodie, nebo textu, kterým nelze upřít jistý náznak geniality a závisí pak na jejich pracovitosti, zda se jejich díla dostanou do povědomí, v lepším případě jsou úspěšná a známá.

 

A-Z kukátko Marcely V.

FVídáme je na každém koncertu, herci na každém p?edstavení. I politici je mají. Kde kdo je má… Jsou to naše sp?ízn?né duše, obdivující naše „výtvory“, naše zdary i chyby. Jsou tolerantní, v?tšinou znalí a my je máme rádi.

A-Z kukátko Marcely V.

eEverest, p?esn?ji ?e?eno Mount Everest, nejvyšší hora sv?ta.
Everest také m?že být, obrazn? ?e?eno, pro n?které jedince zdolávání p?ekážek v b?žném život?. T?ch, na které se necítí dosti silní, dosti jistí. Nejistota a nedostatek sebev?domí, s nimiž mnozí z nás k ?ešení problém? p?istupujeme, nás nechávají v základním tábo?e.