Hledáme ?lov?ka, nejlépe trampa, na vedení trampské rubriky. Trampská písni?ka byla vždy sou?ástí
Porty a zaslouží si pozornost na ePortýru. O ?em by taková rubrika m?la být? O trampských kapelách,
výro?ích, zamyšleních, povídkách....Jak by m?la taková rubrika vypadat? M?lo by se jednat hlavn? o
krátké nékolika?ádkové informa?ní ?ádky a ob?as t?eba i v?tší ?lánek. Jak ?asto by se m?lo do rubriky
p?ispívat? Tak ?asto, aby se ?tená?i to podstatné dozv?d?li. Není nutné vyv?šovat za každou cenu
denn? n?kolik ?lánk?. Zkrátka hledáme ?lov?ka, který se orientuje v trampském d?ní a je schopen
informovat (psát nebo p?evzít odjinud) to podstatné.