Kapelám sout?žícím letos ?i v minulosti na Port? nabízíme možnost spolupráce s ePortýrem. Pokud se událo ve vaší kapele n?co zajímavého, vydali jste demo ?i desku, získali jste n?jakou cenu ?i došlo u vás k personálním zm?nám, neváhejte nám o tom v n?kolika ?ádcích napsat.