Rozhovory

Lubomír Hrdli?kaLubomír Hrdli?ka se narodil 30. ?ervna 1956 v ?eských Bud?jovicích manžel?m Marii a Josefu Hrdli?kovým. St?edoškolsky vzd?lán, hudebník samouk, bydlící a žijící s manželkou Evou v malém m?ste?ku Velešín v Jižních ?echách. Otec dvou d?tí, Šárky a Pavla. Písni?ká?, autor mnoha nezmarských hit?, zp?vák, kytarista, neúnavný zakladatel r?zných muzikantských sdružení, po?adatel, organizátor, porotce, otec zakladatel Nezmar, kamarád. Momentáln? hrající aktivn? a p?edevším s Náhlou zm?nou (www.nahlazmena.cz).

Osobnosti

Ve v?ku šestasedmdesáti let odešel 22. zá?í 2010 do muzikantského nebe drobný skromný starý pán Jaroslav ?eho?, písni?ká? a texta?, který tvo?il své dílo p?es p?l století. První písni?ky, které složil, zn?ly u trampských oh?? již v padesátých letech.