Milníky Porty

copZáchrana v Sokolov?
1980 Sokolov
O tom, že ?trnáctá Porta bude v Olomouci po jejím ukon?ení snad nikdo z organizátor? nepochyboval, ale mocní byly jiného názoru a Porta se tento rok uskute?nila jen díky neuv??itelnému nasazení po obdržení nabídky ze Sokolova, který Portu zachránil již jednou v roce 1972.

Milníky Porty

wabi dan?k1979
Oblastních kol probíhajících v ?eských Bud?joviccích, Kutné Ho?e, Tu?anech, Záb?ehu, Pardubicích, Praze, Citicích a D??ín? se ú?astnilo 214 sout?žících. 

Milníky Porty

ilustra?ní1978
Krajských kol se ú?astnilo cca 200 sout?žících a do finále jich postoupilo cca 40. V Olomouci se projevily potíže s kapacitou haly a také ubytováním návšt?vník?. 

Milníky Porty

Nezmaři1977
Krajských kol se zúčastnilo přes 250 soutěžících a 48 jich postoupilo do finále. Na svou premiéru byla hala Dukly Olomouc připravena dokonale. V hale byla umístěna dvě pódia proti sobě, a z tohoto důvodu byl čas mezi jednotlivými účinkujícími omezen na minimum. 

Milníky Porty

kapitán kid1976 Ústí nad Labem
Jubilejní desátý ro?ník byl p?edznamenám v?tší zm?nou sout?žního ?ádu. Schválené jsou zm?ny jako sjednocení termínu autorské a interpreta?ní sout?že a její vyhlašování p?i Dvoran? Porty, zrušení kategorií ve finále (v oblastech kategorie ješt? chvilku z?stanou), ud?lování maximáln? p?ti hlavních ocen?ní (keramická soška), odpušt?ní základních kol držitel?m Port z minulých období.