O Port?

P?i setkání lidí kolem Porty se diskuse pravideln? stá?í nejen k možným zp?sob?m propagace ale také k faktu, že Porta již není co bývala p?ed dvaceti lety a to snad možná i dob?e. Ona stejná ani být nem?že, zm?nilo se toho kolem nás hodn?.

Co je pro Portu d?ležité, zm?nilo se také vnímání „naší“ hudby mladou generací, zm?nilo se také vnímání celého festivalu a s tím je t?eba pracovat dále. Co Port? již jist? z?stane je její sláva a n?která prvenství. Vzhledem k tomu, že nepat?íme mezi t?ch pár vyvolených je prosazení v médiích docela složité, o tom by ale m?l psát úpln? n?kdo jiný a já mohu jen d?kovat, že se mu da?í.

Není to tak dlouho co jsem si pročítal jedna vysokoškolská skripta věnující se cestovnímu ruchu a v kapitole o kulturních atraktivitách našel pojednání o fenoménu letních hudebních festivalů. Dovolím si citovat: „Popularitu festivalů „open air“ odstartoval v roce 1969 legendární Woodstock. V ČR tradici zahájila v roce 1967 Porta.

Byla trampský a country festival, zejména v osmdesátých letech minulého století se stala masově navštěvovanou kultovní akcí.

Při prvním pohledu do této učebnice jsem byl mile překvapen, ale proč autor mluví v minulém čase? Porta se díky učebnici dostává do podvědomí mladých lidí, sice ne úplně ideálně, ale díky učebnici mnozí teprve zjistili, že Porta existovala a pár jich zjistilo že učebnice nemluvila úplně pravdu, protože ještě existuje a někteří se snad dokonce přijedou i podívat.

Z této hodiny jsem odcházel moc spokojený, nejen že se studenti dozvěděli něco zajímavého, ale já jsem si opět potvrdil, že Porta je legenda, ale o každou legendu se musí pečovat, aby neskončila v propadlišti dějin -RŠ-