Log in

J - Jídlo a my

Jiní lidé žijí, aby jedli, já však jím, abych žil....... Sokratés

Moudrá myšlenka, moudrý filosof.
Také máte tu zkušenost, že o čemkoli se společnost lidí baví, vždycky se objeví téma jídlo? Je to základní potřeba všeho živočišstva, jen člověk ji povznesl k výšinám.

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 789

I - Ideál

Zkušenost, kterou bychom my, dosp?lí, m?li sd?lovat mladým, nezní „Život už s vašimi ideály zato?í“, nýbrž „Pevn? zapus?te ko?eny do svých ideál?, aby vám je život nedokázal vzít“! A.Schweitzer

 

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 648

F - Fanoušci a fanynky

FVídáme je na každém koncertu, herci na každém p?edstavení. I politici je mají. Kde kdo je má… Jsou to naše sp?ízn?né duše, obdivující naše „výtvory“, naše zdary i chyby. Jsou tolerantní, v?tšinou znalí a my je máme rádi.

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 835

CH - Chameleon

U v?štce se vydává za básníka, u básníka za v?štce. Je-li s v?štcem a s básníkem, je z n?ho nikdo a nic. Je-li sám, bez t?ch obou, je v?štcem, ?i básníkem – podle toho. Perské p?ísloví

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 605

E – Everest

eEverest, p?esn?ji ?e?eno Mount Everest, nejvyšší hora sv?ta.
Everest také m?že být, obrazn? ?e?eno, pro n?které jedince zdolávání p?ekážek v b?žném život?. T?ch, na které se necítí dosti silní, dosti jistí. Nejistota a nedostatek sebev?domí, s nimiž mnozí z nás k ?ešení problém? p?istupujeme, nás nechávají v základním tábo?e.

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 626

H - Hvězda

Hvězda - toť těleso nebeské...
Hvězdná obloha, při jasných, teplých, letních večerech představuje pro mnohé z nás vrchol romantiky, zvláště sdílí-li se pohled na ni s někým blízkým.

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 610

D – dobrodružství

dK Port? bezesporu pat?í pocit lehkého závanu dobrodružství.
A? už je to cesta do ?evnic, absolvovaná po vlastní motorizované ose, nebo v tzv. tlupách po kolejích, nebo p?ší stoupání k lesnímu divadlu, skrytém p?ed zraky okolo jedoucích a jak jsem zjistila i p?ed „zraky“ internetových vyhledáva??.

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 802

G - Genialita

Génius je jen jedno procento inspirace a 99 procent potu… T.A Edison.
Jistě každý zná ve svém okolí někoho, jehož nápad lze nazvat, do jisté míry, geniální. Také známe hudební autory, ať již melodie, nebo textu, kterým nelze upřít jistý náznak geniality a závisí pak na jejich pracovitosti, zda se jejich díla dostanou do povědomí, v lepším případě jsou úspěšná a známá.

 

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 698

C - country

cCountry v naší kotlin? p?edstavuje pro v?tšinu lidí druh hudby, pohybující se léta na tzv. okraji žánr?. Krásná definice velkovýrobc? populární hudby! Ale není to jen styl hudby. Je to p?edevším život, životní styl, Vaše bezprost?ední okolí, které, jaké si ud?láme, takové máme.

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 693