Milníky Porty

ilustra?ní1984
Lo?ského roku se osv?d?il model oblastních postupových kol a úrove? postupujících se zvedla. Autorská sout?ž zaznamenala další rekord kdy více než 200 autor? p?ihlásilo 359 písni?ek. K osmnáctým narozeninám organizáto?i Port? p?ipravili mnoho zajímavostí a novinek.

Milníky Porty

robert křesťan1983
Tento ročník vstoupila v platnost další změna soutěžního řádu, kdy byla stanovena povinnost na krajské úrovni uspořádat oblastní předkola, ze kterých se postupovalo do krajských kol a odtud do finále. Tato povinnost přinesla omezení počtu postupujících kapel, kdy z krajů do Plzně postoupilo 26 účinkujících.

Milníky Porty

Nezmaři1982
Oslava patnáctých narozenin Porty byla dle reakcí vydařená a proto nedošlo tento rok k významnějším změnám. Jedinou změnou byl vznik Otevřené scény U Sudu za mostem výstaviště. Program na této scéně byl z velké části improvizovaný, sestavovaný z nejoblíbenějších skupin minulého dne. 

Milníky Porty

Vojta Kiďák TomáškoPlzeňské Porty
K patnáctým narozeninám čekal Portu hezký dárek a po období střídání českých a moravských měst jako míst pro finále přišla éra plzeňská. To už měl festival novou generaci obětavých porťáků, kteří jej tvořili nejméně se stejným zaujetím jako jeho otcové. Nicméně, kdesi v zákulisí partajních a svazáckých výborů bděli pověření soudruzi nad jeho ideovou čistotou.

Milníky Porty

copZáchrana v Sokolov?
1980 Sokolov
O tom, že ?trnáctá Porta bude v Olomouci po jejím ukon?ení snad nikdo z organizátor? nepochyboval, ale mocní byly jiného názoru a Porta se tento rok uskute?nila jen díky neuv??itelnému nasazení po obdržení nabídky ze Sokolova, který Portu zachránil již jednou v roce 1972.

Milníky Porty

wabi dan?k1979
Oblastních kol probíhajících v ?eských Bud?joviccích, Kutné Ho?e, Tu?anech, Záb?ehu, Pardubicích, Praze, Citicích a D??ín? se ú?astnilo 214 sout?žících. 

Milníky Porty

ilustra?ní1978
Krajských kol se ú?astnilo cca 200 sout?žících a do finále jich postoupilo cca 40. V Olomouci se projevily potíže s kapacitou haly a také ubytováním návšt?vník?. 

© 2018 Porta