Milníky Porty

ilustra?ní2001
Tento rok se povedlo vybudovat širokou strukturu sout?že v celé republice a na Slovensku. Mimo západo?eského a jiho?eského kola se postupn? spojují i další kola a po?ádají se spole?n? jak pro Portu, tak pro Trampskou Portu.

Milníky Porty

ilustrační2000
PORTA Plzeň
V soutěži v krajích účinkuje přes 400 kapel i sólistů, počet postupujících do finále byl 42. Finále proběhlo ve dnech 5.7. - 8.7. na tradičních místech na Výstavišti Plzeň. Ani tentokráte nechybí vydatná bouřka.

Milníky Porty

ilustrační1999
PORTA Plzeň
Soutěže v oblastech se zúčastnilo 444 skupin a jednotlivců. Finále proběhlo opět v areálu Výstaviště. Tento rok finále přálo počasí a pršet začalo těsně po ukončení všech koncertů. 

Milníky Porty

ilustra?ní1998
PORTA Plze?
Základními koly prošlo více než 400 skupin a jednotlivc?. jiho?eské a západo?eské kolo bylo spole?né pro Trampskou Portu i Portu "bez p?ívlastku". Do finále bylo vybráno 45 sout?žících. Hrálo se op?t do noci a po ukon?ení hraní probíhaly country bály.

Milníky Porty

ilustra?ní1997
PORTA Plze?
Do základních kol se p?ihlásilo více než 300 kapel i jednotlivc?. Finále prob?hlo op?t  na Výstavišti a skládalo ze t?í ve?erních sout?žních koncert? dopln?ných hosty a záv?re?né Dvorany Porty. 

Milníky Porty

ilustra?ní1996
Rok je d?ležitý ve vzájemném postavení obou festival?. Mezi po?adateli Trampské Porty a Porty došlo k urovnání spor? a n?která oblastní kola za?ala být po?ádána spole?n? pro oba festivaly.

Milníky Porty

ilustra?ní1995
PORTA Plze?
Dochází k posunutí termínu festivalu Zahrada (pod vedením bývalého dramaturga Porty Michala Kone?ného). Na tuto zm?nu termínu nereagovali ú?inkující ani diváci pozitivn?. Kde byla tehdy chyba, dnes už nikdo nezjistí a panují zde r?zné názory, ale žánru "naší " muziky to jist? neprosp?lo.

© 2018 Porta